Sử dụng dòng văn bản

Dòng văn bản có thể làm cho văn bản của bạn chảy dọc theo một đường dẫn. Với dòng chữ, bạn có thể tạo văn bản cong hoặc tròn một cách dễ dàng.

Tạo luồng văn bản

Để tạo luồng văn bản:

  • Chọn một hình dạng có chèn văn bản

  • Nhấp chuột phải, chọn Hoạt động | Dòng văn bản

Menu văn bản dòng
Menu văn bản dòng

Lưu ý: Nếu hình dạng đã chọn không phải là một đường dẫn, nó sẽ được tự động chuyển đổi thành một đường dẫn để dòng văn bản hoạt động

Kết quả của dòng văn bản
Kết quả của dòng văn bản

Chênh lệch luồng văn bản

Để bù đắp dòng văn bản:

  • Chọn một hình dạng với dòng văn bản

  • Nhấp vào công cụ Khối văn bản

  • Nhấp vào biểu tượng mở rộng thuộc tính Hình dạng

  • Chỉnh sửa giá trị StartOffset tại đây

Thuộc tính StartOffset
Thuộc tính StartOffset
Kết quả của StartOffset
Kết quả của StartOffset

Hoàn nguyên luồng văn bản

Để hoàn nguyên luồng văn bản:

  • Chọn một hình dạng với dòng văn bản

  • Nhấp chuột phải, chọn Hoạt động | Bỏ dòng văn bản

Mở menu văn bản
Mở menu văn bản
Capital™ Electra™ X