Công cụ

Renumber

Tiện ích Renumber được sử dụng để đánh số lại hoặc sắp xếp lại một loạt các ký hiệu hoặc dây có cùng định dạng. Ví dụ: bạn có thể có K1, K2 và K5 làm tham chiếu biểu tượng và tiện ích Renumber sẽ có thể gửi lại chúng thành K1, K2 và K3.

Renumber

Khu vực bậc thang Renumber

Các vùng bậc thang Renumber được sử dụng để đánh số lại các vùng bậc thang với mức tăng tiếp theo đã cho bắt đầu từ vùng bậc thang đã chọn và tham chiếu của các ký hiệu được đính kèm trên chúng sẽ được cập nhật tự động.

Để sử dụng các vùng thang Renumber:

  • Bấm vào menu Công cụ | Các khu bậc thang Renumber .
  • Chọn vùng bậc thang bắt đầu, số bắt đầu đầu vào và tăng dần vùng bậc thang tiếp theo.
Khu vực bậc thang Renumber
Capital™ Electra™ X