Nhiều trang

Menu Pages được sử dụng để quản lý các trang của bản vẽ.

Menu các trang
Menu các trang

Thêm một trang mới

Để nối một trang mới vào trang cuối cùng:

  • Bấm vào+ biểu tượng trên menu trang.

Để chèn một trang mới vào bên cạnh trang hiện tại:

  • Nhấp vào menu thả xuống và chọn Chèn trang.
Chèn hoặc nối một trang mới
Chèn hoặc nối một trang mới

Đổi tên trang

Để đổi tên một trang:

  • Bấm vào tiêu đề trang để chỉnh sửa.
Đổi tên trang
Đổi tên trang

Chọn một trang

Để chọn một trang:

  • Nhấp vào danh sách thả xuống và chọn một trang từ danh sách.
Chọn một trang
Chọn một trang
  • Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp vào nút trang lênxuống trang .

Sắp xếp lại thứ tự trang

Sắp xếp lại thứ tự các trang
Sắp xếp lại thứ tự các trang

Các trang có thể được sắp xếp lại theo bất kỳ thứ tự nào. Để sắp xếp lại, hãy kéo và định vị trang bất kỳ theo ý muốn.

Xóa trang

Để xóa một trang:

  • Chuyển sang trang cần xóa, sau đó nhấp vào biểu tượng thùng rác trên menu trang.

Xem trước trang

Xem trước trang
Xem trước trang

Nhấp vào danh sách thả xuống và di chuột qua một trang để xem trước nội dung.

Capital™ Electra™ X